رله حفاظتی میکروالتریکا

         .   رله حفاظت اضافه جریان و خطای زمین + رله اتوریکلوزر

         .   دارای توابع حفاظتی 50.51 ، 79 ، 51BF ، 49 ، 50N/51N

         .   قابلیت ثبت رویدادهای مختلف به همراه زمان وقوع

         .   قابلیت ثبت اسیلوگراف موج ها

         .   دارای تاییدیه توانیر

رله میکروالتریکا
Catalog-MC-Farsi-1

   HSCB های میکروالتریکا

         .   رله حفاظت اضافه جریان و خطای زمین + رله اتوریکلوزر

         .   دارای توابع حفاظتی 50.51 ، 79 ، 51BF ، 49 ، 50N/51N

         .   قابلیت ثبت رویدادهای مختلف به همراه زمان وقوع

         .   قابلیت ثبت اسیلوگراف موج ها

         .   دارای تاییدیه توانیر

Microelettrica_HSCB_3000
Microelettrica_HSCB_6000
microelettrica HSCBs 3000 Cat
microelettrica HSCBs 6000 Cat
فهرست